• Gwarantujemy solidność usług
  oraz udzielamy gwarancji
 • terenem naszego działania
  jest Szczecin i okolice

Badania i pomiary odbiorcze

Badania i pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej wykonuje się w obiektach mieszkalnych, handlowych, przemysłowych, rolnych i ogrodniczych, w budynkach użyteczności publicznej, na placach budowy, wystawach, targach, przed oddaniem ich do eksploatacji oraz zawsze wtedy, gdy dokonano ich znaczącej modyfikacji. Zakres badań oferowanych przez naszą firmę obejmuje kontrolę dokumentacji, lustracja instalacji oraz urządzeń wchodzących w jej skład – oględziny potwierdzają, że instalacja spełnia wymagane normy bezpieczeństwa, urządzenia zostały właściwie dobrane i zainstalowane, nie posiadają żadnych uszkodzeń, mających wpływ na ich bezpieczeństwo, dostęp do nich jest swobodny, zapewniający wygodną obsługę, konserwację i naprawę. Oględziny mają również wskazać, że instalacja i urządzenia do niej podłączone są właściwie zabezpieczone przed porażeniami i pożarami, oraz, że cała instalacja jest właściwie oznaczona. Zakres badań odbiorczych jest zwykle szerszy niż badań eksploatacyjnych okresowych i obejmuje wykonanie co najmniej następujących prób i sprawdzeń:

 • Próby i pomiary poszczególnych parametrów oraz kontrola działania całego układu i urządzeń,
 • Badania i pomiary rezystancji izolacji obwodów i kabli,
 • Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • Badanie wyłączników różnicowoprądowych,
 • Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,
 • Pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej

Dowodem na wykonanie pomiarów jest protokół, sporządzony przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Posiadamy świadectwo Dozoru i Eksploatacji w zakresie montażu, remontu, konserwacji, obsługi i prac kontrolno-pomiarowych, wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich,

Anluks Elektroinstalatorstwo, ul. Białej Mewy 9/2, 71-784 Szczecin, Andrzej Komorek, telefon +48 602 760 571