• Gwarantujemy solidność usług
  oraz udzielamy gwarancji
 • terenem naszego działania
  jest Szczecin i okolice

Badania eksploatacyjne okresowe

Każda używana instalacja elektryczna musi być okresowo kontrolowana pod względem stanu technicznego. Badania eksploatacyjne okresowe wykazują, czy stan instalacji i urządzeń w niej działających nie uległ pogorszeniu, co może stanowić zagrożenie dla dalszego użytkowania.

Okresowe badania instalacji są mniej skomplikowane od badań odbiorczych, niemniej jednak również obwarowane są rygorystycznymi normami. Firma nasza wykonuje:

 • Próby i pomiary poszczególnych parametrów oraz kontrola działania całego układu i urządzeń,
 • Badania i pomiary rezystancji izolacji obwodów i kabli,
 • Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • Badanie wyłączników różnicowoprądowych,
 • Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,
 • Pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej

Badania wykonujemy sprzętem, posiadającym wszelkie świadectwa wzorcowania i legalizacji, określone przez polskie prawo i polskie normy oraz dobrą praktykę, posiadamy uprawnienia i kwalifikacje, niezbędne do ich właściwego przeprowadzenia. Z przeprowadzonych badań spisywany jest protokół, będący dowodem dopełnienia obowiązków przez inwestora bądź użytkownika instalacji w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

Protokół zawiera miejsce wykonania pomiarów oraz dane właściciela lub użytkownika nieruchomości, opis istniejącej instalacji, analizę wyników badania, szkic sytuacyjny instalacji i urządzeń w niej działających.

Anluks Elektroinstalatorstwo, ul. Białej Mewy 9/2, 71-784 Szczecin, Andrzej Komorek, telefon +48 602 760 571